Doğal Sayılar

Çok Büyük Sayıların Okunması

Sıfırdan başlayıp sonsuza kadar devam eden sayılara Doğal Sayılar denir.

N = {0, 1, 2, 3, ... }

Doğal sayılar yazılırken sağdan sola doğru üçlü gruplara ayrılır.Oluşan bu sayı gruplarına bölük denir. Bölüklerine ayrılan doğal sayılar okunurken en büyük bölükten başlanarak sayı okunur ve sonra bölüğün adı söylenir. Ancak birler basamağındaki sayı okunduktan sonra bölük adı söylenmez.

ÖRNEK: 84 509 286  sayısının okunuşu; "Seksen dört milyon beş yüz dokuz bin iki yüz seksen altı" dır.

Sayıyı oluşturan rakamların bulundukları basamağa göre değerine basamak değeri denir.

Sayıların okunmasında bölükler kullanılır. Bölükler kendi basamak grubundaki en küçük basamakla isimlendirilir. 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar için milyonlar bölüğü kullanılır.
Beş ve beşten çok basamaklı sayılar yazılırken bölükler arasında bir karakter boşluk bırakılır.

Basamak ve bölük kavramını aşağıda verilen tabloda inceleyelim.

237 038 524 sayısının okunuşu "İki yüz otuz yedi milyon otuz sekiz bin beş yüz yirmi dört"

ALIŞTIRMALAR

1. Aşağıda rakamla verilen doğal sayıların okunuşlarını yazınız.
a.1 542 003 =
b. 16 798 170 =
c. 7 002 903 =
d. 109 430 027 =
e. 82 206 942 =
f. 481 605 309 =

2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamla yazınız.
a. Dört yüz üç milyon elli yedi bin sekiz =
b. Doksan altı milyon yüz yetmişbeş bin sekiz yüz elli sekiz =
c. Altı milyon yedi yüz seksen sekiz bin beş yüz on iki =
d. Yetmiş milyon kırk dokuz bin yirmi üç =
e. Altı milyon  yüz beş bin yüz beş =
f. Yedi yüz kırk iki milyon bin dört yüz elli üç =


TEST

1. Binler bölüğü 236, milyonlar bölüğü 107, birler bölüğü 42 olan sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 236 107 420
B) 236 107 042
C) 107 236 420
D) 107 236 042
2.
"On yedi milyon dört yüz dokuz bin sekiz yüz elli yedi"
Yukarıda okunuşu verilen sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 174 009 857
B) 17 340 857
C) 17 409 857
D) 17 049 857
3.
5 405 013
doğal sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Beş milyon dört yüz elli bin on üç
B) Beş milyon dört yüz elli bin yüz otuz
C) Beş milyon dört yüz beş bin yüz otuz
D) Beş milyon dört yüz beş bin on üç
4. Aşağıda verilen doğal sayılardan hangisinin binler bölüğündeki sayı en büyüktür?
A) 96 879 756
B) 86 901 105
C) 72 613 999
D) 61 493 887

5.
"Sekiz milyon on altı bin dokuz yüz seksen yedi"
Yukarıda okunuşu verilen doğal sayıdaki 1 in basamak değeri kaçtır?
A) 1 000 000                 B) 100 000
C) 10 000                       D) 1 000
6.
102 840 129
sayısının yüzler basamağındaki rakamla milyonlar basamağındaki rakamların toplamı kaçtır?
A) 3             B) 4               C) 5                  D) 6
7.
603 904 005
sayısının binler bölüğündeki rakamların toplamı ile birler bölüğündeki rakamların toplamı arasındaki fark kaçtır?
A) 9                   B) 8                   C) 7                   D) 4
8.
803 798 158
doğal sayısında tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 8 008 008
B) 80 080 008
C) 800 008 008
D) 800 080 008
9. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisinin okunuşu "Elli üç milyon yedi yüz bir bin bir" dir?
A) 53 701 001
B) 53 701 010
C) 53 710 001
D) 53 710 010

10.
3, 5, 0, 1, 4, 6 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 6 basamaklı en küçük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 103 456                   B) 103 546
C) 130 456                   D) 130 546
11. Rakamları birbirinden farklı yedi basamaklı en büyük sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dokuz milyon yedi yüz seksen altı bin beş yüz otuz dört
B) Dokuz milyon sekiz yüz altmış yedi bin beş yüz kırk üç
C) Dokuz milyon yedi yüz seksen altı bin beş yüz kırk üç
D) Dokuz milyon sekiz yüz yetmiş altı bin beş yüz kırk üç
12.
I.200 220 222
II. 222 002 202
III.20 220 002
IV. 202 000 200
Yukarıdaki sayıların hangilerinin milyonlar basamağında 2 rakamı vardır?
A) II ve III B) II ve IV
C) III ve IV D) I ve II
13.
"Kırk dokuz milyon bin doksan altı"
Yukarıda okunuşu verilen sayının binler bölüğündeki rakamların basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 100 096                 B) 10 000
C) 1096                       D) 1000

14. Fatma'nın bilgisayarına koyduğu şifre 3, 1, 5, 4, 7, 0, 2, 9 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek sekiz basamaklı en büyük sayıdır.
Buna göre, Arda'nın şifresi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 95 437 210
B) 95 743 210
C) 97 543 210
D) 97 564 210
15.
I. 505 000 308 : Beş yüz beş milyon  üç yüz sekiz
II. 12 130 006 : On iki milyon yüz otuz bin altı
III. 6 890 013 : Altı milyon sekiz  yüz dokuz bin on üç
IV. 1 441 105 : Bir milyon dört yüz dört bin yüz beş
Bu eşleştirmelerden hangileri yanlış yapılmıştır?
A) IV ve III B) III ve II
C) II ve I D) I ve IV
16.
275 089 010 sayısının on binler basamağındaki rakamla on milyonlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır?
A) 14 B) 15 C) 16 D) 17
17.
632 674 596 sayısındaki tekrar eden rakamın basamak değerleri toplamı kaçtır?
A) 600 600 006
B) 60 600 006
C) 6 060 006
D) 6666
18. Okunuşu "Yüz beş milyon sekiz bin beş yüz on üç" olan doğal sayının rakamla yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 105 805 013
B) 105 085 013
C) 105 085 513
D) 105 008 513

Etiketler: doğal sayılar, basamak değeri, bölük, sayıların okunuşu

Yazdıre-Posta

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile